โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย


งานและโครงการ          ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน (กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย)
แผนงาน                   กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เสนอโครงการ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป     
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน        16   พฤษภาคม  2556 - 31   มีนาคม    2556
สนองมาตรฐานของ สมศ.ด้านผู้เรียน/ด้านครู/ด้านบริหาร  ข้อ       ตัวบ่งชี้ที่
คำอธิบาย: image002  
1.  หลักการและเหตุผล
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2 พ.ศ. 2545)  มาตรา 24  กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานความรู้ต่าง ๆอย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
          นอกจากนั้น เพื่อสนองมาตรฐานของสำนักงาน.....สมศ. สนองมาตรฐานของ สมศ.ด้านผู้เรียน/ด้านครู/ด้านบริหาร  ข้อ       ตัวบ่งชี้ที่     ......... เพื่อให้นักเรียนมีการรณรงค์ไข้เลือดออก ส่งเสริมสุขภาพ เช่นมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียน ทดสอบสมรรถภาพ ปราศจากสิ่งเสพติดให้โทษ นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง มีน้ำดื่มสะอาด  และมีสุขาน่าใช้ ฯลฯ
                จากความสำคัญดังกล่าวงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.  วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากและสุขภาพอนามัยดี
2.3  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและสุขปฏิบัติ
2.4  นักเรียนได้รับการบริการรักษาสุขภาพทุกคน
3.  เป้าหมาย
                3.1  เชิงคุณภาพ
                   3.1.1  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถแนะนำผู้อื่นได้

                3.2  เชิงปริมาณ
3.2.1  นักเรียนมีสุขภาพดีและได้รับบริการสุขภาพร้อยละ  100
4.  วิธีดำเนินการ
4.1  ประชุมวางแผน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  จัดทำโครงการ  เสนอโครงการอนุมัติ
4.2  จัดกิจกรรมให้ความรู้ นำเสนอข่าวสารความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธง
4.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน   และส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ   ให้บริการดูแลสุขภาพตลอดปี
4.4  วัดและประเมินผล    สรุปรายงานโครงการ
5.  งบประมาณ
                ได้รับงบประมาณสนับสนุน  จำนวน  ……………………บาท   แยกรายการดังนี้
                    5.1  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย              ……………………..บาท
                   5.2  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว                           ……………………..บาท
                   5.3  กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด                            ……………………..บาท
                   5.4  กิจกรรมสุขาน่าใช้                                ……………………..บาท             
6.  การวัดผลและประเมินผล
 ข้อมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
ผู้ให้ข้อมูล
1.  เชิงคุณภาพ
   นักเรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง

สำรวจ

-แบบสำรวจ

2.  เชิงปริมาณ
     2.1  นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยและมีความพึงพอใจร้อยละ  80

สังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถามความพึงพอใจ


7.  การบูรณาการกับนโยบายของโรงเรียน
              7.1  การส่งเสริมการอ่านของนักเรียนได้แก่
                     7.1.1 นักเรียนข่าวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแล้วนำเสนอเพื่อนหน้าเสาธง
                     7.1.2  นักเรียนอ่านฉลากยาให้เข้าใจก่อนทานยาหรือนำยาไปรักษาทุกครั้ง
              7.2  การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้แก่
                     7.2.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยและรู้วิธีการป้องกันตนเองได้
              7.3   การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                      7.3.1  ด้านความรู้    มีความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและรู้จักป้องกันตนเอง
                      7.3.2   ด้านคุณธรรม   ให้บริการการรักษาพยาบาล  และช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1  นักเรียนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ   และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
8.2  นักเรียนได้รับการบริการสุขภาพที่ดี